Zawarcie umowy ubezpieczenia na życie to decyzja, która niesie za sobą wiele korzyści. Dotyczą one zarówno osoby ubezpieczonej, jak i jego najbliższych. Przed podpisaniem umowy trzeba jednak wrócić uwagę na wiele czynników. Mają wpływ na wysokość odszkodowania oraz zakres ochrony. W każdym przypadku polisa powinna być dostosowana do indywidualnej sytuacji życiowej.

Szeroki zakres ochrony

Podstawowym zakresem umowy ubezpieczenia na życie jest śmierć osoby ubezpieczonej. Jednak ochronę można rozszerzyć o inne świadczenia. Wielu ubezpieczycieli oferuje ubezpieczenie na wypadek utraty pracy lub niezdolności do pracy. Zakres ochrony może obejmować wystąpienie ciężkiej choroby lub urodzenie dziecka. W tych przypadkach ubezpieczony otrzymuje odszkodowanie obliczane na podstawie sumy ubezpieczenia. Zwykle jest to określony procent maksymalnego możliwego do uzyskania odszkodowania. Wszystkie zasady są opisane w umowie i należy zwrócić na to szczególną uwagę.

Różny czas trwania umowy

W firmach ubezpieczeniowych dostępne są różne warianty ubezpieczenia na życie pod względem czasu trwania ochrony. Mogą być to polisy terminowe i bezterminowe. Te pierwsze są zwykle zawierane na okres kilku lat. Są stosunkowo tanie i charakteryzują się zachowaniem wysokiej sumy ubezpieczenia. Tego typu rozwiązania są oferowane osobom młodym, w wieku produkcyjnym. Umowa ubezpieczenia na życie może być też podpisana na czas nieokreślony. W takich sytuacjach ubezpieczyciele nie określają granicy wieku, ale odgrywa on bardzo ważną rolę przy ustalaniu wysokości składki. Po rozwiązaniu umowy osoba ubezpieczona może odzyskać część składek. Dla wielu osób mogą być to powody przemawiające za decyzją o wykupieniu polisy bezterminowej.

Zabezpieczenie najbliższych

Ważną informacją jest też fakt, że polisa ubezpieczenia na życie może obejmować rodzinę ubezpieczonego, a więc małżonka i dzieci. Jest to rozwiązanie, z którego chętnie skorzysta każda rodzina, niezależnie od sytuacji życiowej. Pomoc ze strony ubezpieczyciela może pojawić się w przypadku choroby, gdy lekarz zadecyduje o konieczności długotrwałego leczenia lub rehabilitacji. Inna zaleta to możliwość włączenia do ubezpieczenia kolejnego dziecka, jeśli urodzi się po dacie podpisania umowy. Zwykle następuje to w momencie ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Co więcej, objęcie ubezpieczeniem siebie i żony lub męża jest korzystniejsze niż zakup dwóch oddzielnych polis. Jest to więc kompleksowa ochrona skierowana dla wszystkich osób pragnących zabezpieczyć przyszłość swoją i swoich najbliższych.